Jak zatrudnić cudzoziemca

podstawowe zasady od 1 stycznia 2018 roku

(nie dotyczy obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii)

ABY LEGALNIE ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA

Podmiot powierzający pracę musi:

 
uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca albo zezwolenie na pracę sezonową lub wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i przekazać ten dokument cudzoziemcowi (chyba, że cudzoziemiec posiada jednolite zezwolenie na pobyt i pracę)
podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę, a wcześniej przedstawić jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca
skopiować dokument pobytowy cudzoziemca
zatrudniać na warunkach zawartych w zezwoleniu lub oświadczeniu
zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego, jeśli wynika to z formy zatrudnienia
wypełnić obowiązki informacyjne

Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz podmiotu wskazanego w zezwoleniu lub oświadczeniu!

Nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi sankcjami takimi jak grzywna czy brak możliwości zatrudnienia cudzoziemca.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE DO RYNKU PRACY

  • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wydawane przez wojewodę na wniosek cudzoziemca, uprawnia zarówno do pracy, jak i do pobytu

 

  • Zezwolenie na pracę – wydawane przez wojewodę na wniosek pracodawcy

5 typów zezwoleń na pracę:

A – gdy cudzoziemiec jest zatrudniony w podmiocie w Polsce

B – gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie jako komplementariusz albo prokurent

C, D, E – w przypadku delegowania cudzoziemca na terytorium Polski

  • Zezwolenie na pracę sezonową – typ S – (nowy instrument wprowadzony 1 stycznia 2018 roku) – wydawany przez starostę na wniosek pracodawcy – uprawnia do wykonywania pracy w podklasach uznanych za sezonowe przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym (UWAGA – różnice w przypadku cudzoziemca przebywającego w Polsce i przyjeżdżającego z zagranicy)

 

  • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – (zmiany od 1 stycznia 2018 roku) – rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przez pracodawcę dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, uprawnia do wykonywania pracy nie-sezonowej bez zezwolenia przez okres 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach

 

Praca sezonowa będzie możliwa wyłącznie na podstawie zezwolenia na pracę sezonową!

(Chyba, że cudzoziemiec – na podstawie innych przepisów może wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę w Polsce).

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Przed powierzeniem pracy sprawdź, czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, zrób kopię tego dokumentu i przechowuj go do zakończenia pracy przez cudzoziemca.

Pracodawcom powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnych dokumentów pobytowych grożą dotkliwe sankcje.

Upewnij się, że tytuł pobytowy cudzoziemca uprawnia go do podejmowania pracy w Polsce.

Pamiętaj, że rodzaj umowy powinien być dostosowany do charakteru pracy. Zawarcie umowy o dzieło nie może być sposobem na obejście przepisów kodeksu pracy czy zmniejszenie kosztów zatrudnienia cudzoziemca. Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę stanowi naruszenie przepisów prawa pracy i jest karane grzywną.

Jeśli zatrudniasz cudzoziemca na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia masz obowiązek zgłoszenia go w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz comiesięcznego terminowego odprowadzania składek do ZUS.

Jako podmiot powierzający wykonywanie pracy jesteś obowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z prawa podatkowego np. obliczanie, pobieranie i wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy.

 

Pracodawca może skorzystać z elektronicznych formularzy dostępnych na stronie www.praca.gov.pl