Praca w Polsce

Informacje dla cudzoziemców (nie dotyczy obywateli UE, EOG i Szwajcarii)

ABY CUDZOZIEMIEC MÓGŁ LEGALNIE PRACOWAĆ W POLSCE, MUSI:

posiadać dokument dopuszczający go do polskiego rynku pracy (ewentualnie być zwolnionym na podstawie szczególnych przepisów)

przebywać legalnie na terytorium Polski, a podstawa pobytu musi uprawniać do wykonywania pracy (np. odpowiednia wiza lub zezwolenie na pobyt)

wykonywać pracę na warunkach zawartych w zezwoleniu lub oświadczeniu

podpisać z pracodawcą odpowiednią umowę dotyczącą pracy

Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz pracodawcy wskazanego w zezwoleniu lub oświadczeniu!

Nielegalne wykonywanie pracy w Polsce lub nielegalny pobyt może grozić poważnymi konsekwencjami, takimi jak: kara grzywny czy wydalenie z Polski. Decyzja o wydaleniu wiąże się z wpisem do wykazu cudzoziemców niepożądanych w Polsce oraz do Sytemu Informacyjnego Schengen dla celów odmowy wjazdu i brakiem możliwości ponownego wjazdu do strefy Schengen.

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE DO POLSKIEGO RYNKU PRACY

Zezwolenie na pracę – wydawane przez wojewodę na wniosek pracodawcy

5 typów zezwoleń na pracę:

A – gdy cudzoziemiec jest zatrudniony w podmiocie w Polsce

B – gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie jako komplementariusz albo prokurent

C, D, E – w przypadku delegowania cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie na pracę sezonową – typ S – (nowy instrument wprowadzony 1 stycznia 2018 roku) – wydawany przez starostę na wniosek pracodawcy – uprawnia do wykonywania pracy w podklasach uznanych za sezonowe przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym (UWAGA – różnice w przypadku cudzoziemca przebywającego w Polsce i przyjeżdżającego z zagranicy)

Praca sezonowa będzie możliwa wyłącznie na podstawie zezwolenia na pracę sezonową!

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – (zmiany od 1 stycznia 2018 roku) – rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przez pracodawcę dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, uprawnia do wykonywania pracy nie-sezonowej bez zezwolenia przez okres 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wydawane przez wojewodę na wniosek cudzoziemca, uprawnia zarówno do pracy jak i do pobytu

WAŻNE:

Stroną inicjującą pracę jest, co do zasady, pracodawca (zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie)

Jeśli jesteś zatrudniony w związku z oświadczeniem na podstawie umowy o pracę, a twój pracodawca chce kontynuować współpracę z Tobą przez dłuższy okres, może, już po 3 miesiącach wykonywania przez Ciebie pracy, złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę (lub Ty wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę) na prostszych zasadach. Jeśli wniosek o zezwolenie będzie kompletny, Twoja praca będzie uznana za legalną do wydania decyzji

Jeżeli jesteś obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy i wykonywałeś dla danego pracodawcy pracę sezonową co najmniej raz w ciągu poprzednich 5 lat i chce Cię on zatrudnić do prac uznanych za sezonowe, może uzyskać wpis wielosezonowy (wpis do rejestru pracy sezonowej na 3 kolejne lata). Na jego podstawie będziesz mógł składać wnioski wizowe w tych 3 latach. W każdym roku zezwolenie na pracę zostanie wydane zgodnie z ogólną zasadą

W Polsce możliwe jest wykonywanie pracy na podstawie różnych umów (m. in. umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło). Rodzaj umowy wiąże się z charakterem pracy oraz zakresem praw i obowiązków. Najwięcej praw i najszerszą ochronę daje pracownikowi umowa o pracę.

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnych porad i informacji z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia, rozpatruje skargi pracowników na nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nielegalne zatrudnienie. Adresy i telefony okręgowych inspektoratów pracy (w każdym mieście wojewódzkim) oraz oddziałów terenowych (w innych większych miastach) można znaleźć na stronie internetowej www.pip.gov.pl