Karta pobytu

Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez konieczności posiadania wizy. Przy przekraczaniu granicy należy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu razem z ważnym paszportem zagranicznym.

KARTA POBYTU

Jak uzyskać kartę pobytu?

Karta pobytu jest dokumentem wydawanym cudzoziemcowi, któremu udzielono:

 • Zezwolenia na pobyt czasowy
 • Zezwolenia na pobyt stały
 • Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • Statusu uchodźcy
 • Ochrony uzupełniającej
 • Zgody na pobyt ze względów humanitarnych

Wymiana lub utrata karty pobytu.

Kartę pobytu należy wymienić,  jeśli:

 • Zmianie uległy dane zamieszczone w karcie
 • Zmianie uległ wygląd właściciela karty, co utrudnia ustalenie jego tożsamości
 • Karta została uszkodzona
 • Karta została utracona (np. skradziono ją)
 • Polska przejęła odpowiedzialność za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją „ochrona międzynarodowa przyznana przez… (wskazanie państwa członkowskiego UE, które ją przyznało)
 • Inne państwo członkowskie UE przejęło odpowiedzialność za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE